Menu

قوانین و مقررات

بايدها

1. تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصيت آنان
2. خوشرويي و خوش برخوردي در مواجه با ارباب رجوع
3. پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال كار ارباب رجوع
4. توجيه قانوني، عقلي و منطقي عدم انجام خواسته هاي نامربوط  ارباب رجوع
5. توجه به كسب رضايت مردم و در نهايت رضايت الهي
6. رعايت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعين
7. رعايت اخلاق اداري و تواضع در برابر مردم
8. رعايت اخلاق اسلامي در برخورد با مراجعين
9. حضور به موقع در محل كار و تعيين جايگزين براي انجام امور مراجعين در اوقات عدم حضور در محل كار
10. تسريع و تسهيل در انجام امور مردم
11. پيگيري و رسيدگي به امورات، مشكلات و شكايات ارباب رجوع
12. درست و به موقع انجام دادن كارهاي مردم
13. داشتن سعه صدر و تمايل مثبت در برخورد با ارباب رجوع

14. گوش دادن اثر بخش به خواسته ها و ارائه اطلاعات و راهنمايي لازم و كافي ارباب رجوع

نبايدها

1. تبعيض نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي و جنسي در ارائه خدمت به ارباب رجوع
2. تجسس در امورات شخصي ارباب رجوع
3. اخاذي، رشوه خواري و اخذ وجه بيش از تعرفه هاي مقرر در قانون
4. تاثير و قبول توصيه و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع
5. منت گذاشتن و چشم داشت از بابت انجام امورات مراجعين
6. ترك محل كار در اوقات موظفي اداري بدون دليل و اجازه
7. افشاي اسرار و اطلاعات محرمانه ارباب رجوع
8. داشتن كبر و غرور در برخورد با ارباب رجوع
9. كاغذ بازي هاي آزار دهنده و امروز و فردا كردن كار ارباب رجوع

در ارتباط با همکار

بايدها

1. احترام به همكاران و رفتار توأم با ادب و نزاكت
2. رعايت و داشتن رفتار مناسب همكاران خانم و آقا با يكديگر در فضاي اداره
3. ارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت نياز جهت اصلاح و بهبودي
4. داشتن وحدت ، صميميت و همدلي با همكاران
5. همكاري، مشورت و مشاركت در انجام بهينه وظايف شغلي و سازماني
6. توسعه و توانمندي همكاران از طريق انتقال تجارب و تسهيم اطلاعات
7. امانتداري و حفظ اسرار همكاران
8. امر به معروف و نهي از منكر
9. محبت، الفت و صداقت در تعامل و ارتباط با همكاران
10. كمك به انجام وظايف شغلي همكار در صورت نبودن ايشان در محل كار و يا در زمان مشغله زياد ايشان

نبايدها

1. تجسس در امور شخصي همكاران
2. انتقام جويي از همكاران و مراجعه كنندگان
3. استهزاء و تخريب همكاران
4. دخالت بي مورد در امور غير مرتبط با وظايف محوله
5. عدم توجه به نظرات همكاران و عدم استفاده از مشاركت مردم در كارها
6. سوء ظن، بخل و حسادت به همكاران

در ارتباط و رفتار مدير با كارمند

بايدها


1. بكار گيري نيروهاي متعهد، متخصص و شايسته در بخش هاي مختلف اداره جهت پيشبرد سريع امور
2. عدالت و انصاف در برخورد با زير دستان
3. تفويض اختيارات و استقلال در انجام وظايف شغلي و سازماني
4. افزايش توانمنديهاي كاركنان از طريق انتقال تجارب و آموزش
5. ايجاد انگيزه، ميل و علاقه در كاركنان براي انجام وظايف شغلي و سازماني
6. تشويق و تنبيه به موقع كاركنان
7. حس مسئوليت پذيري و مشاركت كاركنان در امور
8. حضور مدير دستگاه در بين همكاران به منظور رسيدگي به امور آنها
9. تقويت حس همكاري، تعاون و مشاركت در بين كاركنان
10. برنامه ريزي براي گسترش روحيه ابتكار ، خلاقيت و نوآوري كاركنان
11. تقدير از نيروهاي مبتكر، خلاق، فعال و وظيفه شناس دستگاه و حمايت جدي از آنان
12. ترويج روحيه مردم داري و نهادينه نمودن اخلاق اسلامي در بين كاركنان
13. كنترل و ارزشيابي دقيق كاركنان و ارائه بازخورد مناسب براي اصلاح و بهبود
14. فراهم نمودن شرايط رشد و تعالي كاركنان در ابعاد مختف
15. حمايت و پشتيباني جدي از همكاران براي رفع مشكلاتشان

نبايدها


1.  تجسس در امور شخصي كاركنان
2.  پيش داوري و قضاوت يكطرفه نسبت به پرسنل
3.  استبداد، تكبر، تحقير و استهزا تبعيض، بي احترامي و خشونت در برخورد با زير دستان
4.  انتصاب ناشايسته اقوام، نزديكان و دوستان فاقد صلاحيت
5.  عدم نظارت مسئولين بر واحد هاي تحت نظر خود
6.  وعده هاي پوچ و غير قابل انجام به كاركنان
7.  كتمان اطلاعات مورد نياز شغلي كاركنان
8.  نتيجه تلاش و كار زير دستان را به خود نسبت دادن
9.  به كار گيري كاركنان مجموعه تحت مديريت جهت انجام امور شخصي و غير اداري

در ارتباط و رفتار كارمند با مدير

بايدها


1.  اطاعت پذيري و انجام به موقع دستورات مافوق
2.  رعايت سلسله مراتب سازماني
3.  حفظ حرمت و منزلت مديران در محيط اداري و غير اداري
4.  ارائه نظرات كارشناسي در رابطه با وظايف شغلي و سازماني
5.  صداقت، امانتداري و برخورد مؤدبانه با مافوق
6.  مشاركت جدي در كارهاي تيمي و انجام وظايف شغلي
7.  استفاده درست در مقابل اختيارات تفويض شده

نبايدها


1. عدم رعايت سلسه مراتب اداري
2. تمرد و سرپيچي از دستورات مافوق
3. دروغ، تهمت، افتراء، غيبت كردن و بدگويي پشت سر مديران
4. ارائه گزارشات خلاف واقع
5. تملق و چاپلوسي در رفتار و ارتباط با مافوق
6. فقط خود را مقرب درگاه مدير و سرپرست مافوق قرار دادن
7. از زيركارها ، شانه خالي نكردن و امور محول شده را به گردن ديگران نيانداختن